Računovodstvo Celje

  • Aškerčeva 15, Celje
  • 8 - 16 Pon - Pet
  • Kako ravnati, če je vloga za izdajo A1 zavrnjena zaradi...

Četrtek 10 januar 2019: Plačilo akontacije dohodnine 

Torek 15 januar 2019: obračun prispevkov za SP in družbenike

Nedelja 20 januar 2019: Poročanje Banki Slovenije BST, KRD, DVP, SN-T

Ponedeljek 21 januar 2019: Poročanje obrazca RP-O za DDV, obračun DDV EU in obračun DDV za elektronske storitve

Četrtek 24 januar 2019: Obvezni pobot AJPES

Potrebujete učinkovit računovodski servis

 Brez skritih stroškov

 Ugoden mesečni pavšal

 Sprotno mesečno spremljanje poslovanja

Potrebujete učinkovit računovodski servis

 Brez skritih stroškov

 Ugoden mesečni pavšal

 Sprotno mesečno spremljanje poslovanja

Vlada je odgovorila poslancu v zvezi s številom postopkov izvršbe.

Poslanec Janko Veber je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s številom postopkov izvršbe.

Vlada RS lahko glede na razpoložljive podatke posreduje le približno oceno, saj vpisnik sodišč ne vodi vseh podatkov, ki bi omogočal tako natančen in razčlenjen odgovor na poslansko vprašanje. Tako v nadaljevanju opredeljeni podatki predstavljajo podatke o vseh postopkih izvršbe na nepremičnine in ne zgolj tistih, kjer nepremičnina predstavlja dolžnikov dom. Prav tako ni mogoče in tudi ni vsebinsko smotrno omejevati podatkov samo za tiste postopke izvršbe na nepremičnino, ki so bili začeti v letu 2017.

Po podatkih, ki jih je posredovalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS), je bilo namreč na dan 13. 2. 2018 2174 postopkov, pri katerih bi lahko šteli, da se bo postopek končal po trenutno veljavnem zakonu, saj je na zadevi označeno, da je odredba o prodaji že izdana, ni pa kasnejšega procesnega dejanja „sklep o domiku“, zadeva ni v arhivu in ni odčrtana z datumom, kasnejšim od datuma procesnega dejanja „odredba o prodaji“. Torej gre za vse izvršbe na nepremičnino, ki so bile začete v preteklosti, in ne predstavlja zgolj tistih 2.531 primerov izvršb, pri katerih je vrednost terjatve med 100 in 1000 EUR in so bili začeti v letu 2017 kot je pojasnjeno v zaključku. VSRS je pri pripravi podatkov opravilo tudi naključen pregled teh starejših zadev, ki je pokazal, da so med navedenimi zadevami tudi zadeve, ki so že zaključene (npr. zaradi umika izvršbe), a jih sodišča še niso arhivirala, zaradi česar je dejanska številka zadev, ki se bodo dokončale po trenutno veljavnem zakonu nižja.

Podrobnejša razdelitev zgoraj navedenih 2174 zadev po letih izdaje odredbe o prodaji je naslednja: zadeve, v katerih je bila odredba o prodaji izdana leta 2007, iz podatkov v vpisniku, ki jih spremlja VSRS, pa izhaja, da nepremičnina še ni bila prodana, so 4. Enako število zadev je zabeleženo za odredbe o prodaji, izdane leta 2008. Zadev, v katerih je odredba o prodaji izdana v letu 2009, je 15, v letu 2010 11, v letu 2011 38, v letu 2012 36, v letu 2013 52, v letu 2014 135, v letu 2015 152, v letu 2016 253, v letu 2017 994 in v letu 2018 480. Pri starejših zadevah je večja verjetnost, da so dejansko že zaključene, vendar še niso arhivirane.

Vlada RS zaključno pojasnjuje, da se podatek o 2.531 primerih izvršb na nepremičnine, ki ga poslanec navaja v svojem vprašanju, po podatkih VSRS nanaša zgolj na število predlaganih izvršb na nepremičnino v letu 2017, pri katerih je vrednost terjatve med 100 in 1000 EUR. Če sklepamo iz podatka o izdanih odredbah v letu 2017, ki jih je bilo 994, in upoštevaje dejstvo, da gre v tem primeru tudi za odredbe, ki so bile izdane v postopkih začetih pred letom 2017 (vse od leta 2009), lahko zaključimo, da bo okoli tri četrtine vseh začetih zadev v letu 2017 dokončanih po novem zakonu. Zaključno Vlada RS še dodaja, da so sodišča že pred novelo ZIZ-L, izvršbe na nepremičnino, ki predstavlja dolžnikov dom, realizirala zgolj v redkih primerih in večkrat, kljub odsotnosti izrecne ureditve tudi že upoštevaje načelo sorazmernosti uporabilo vse pravne možnosti, da do prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku ni prišlo.

Vir: MP

Pokličite