STORITVE ZA TUJCE

Z bogatimi izkušnjami naših strokovnjakov smo uspešno izpeljali vsak postopek pridobitve enotnega dovoljenja za delo in prebivanje, MODRE KARTE ter dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in študija.
Ponudimo vam lahko naslednje storitve:

Postopki se med seboj razlikujejo zato je potreba celostna obravnava vsakega subjekta posebej (tako podjetja – delodajalca kot tudi tujca). Poleg izpeljave celotnega postopka vam zagotovimo tudi popolno podporo in svetovanje. V primeru nejasnosti in dodatnih vprašanj vam bomo pomagali poiskati najboljšo rešitev za vaš primer.

ENOTNO DOVOLJENJE ZA DELO IN PREBIVANJE – DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV

Enotno dovoljenje za delo in prebivanje omogoča tujcem zaposlitev in začasno prebivanje v Sloveniji.

Za državljane držav, ki niso članice EGP, EU in Švicarske konfederacije in se želijo zaposliti in bivati v Republiki Sloveniji je potrebno pridobiti enotno dovoljenje za delo in prebivanje.

Vlogo za prvo dovoljenje lahko vloži tujec na slovenskem konzularnem predstavništvu v matični državi, oz. delodajalec na upravni enoti ali na konzularnem predstavništvu v Sloveniji.

S 1. septembrom 2015 je enotno dovoljenje za prebivanje in delo nadomestilo:

– dovoljenje za delo in

– dovoljenje za prebivanje.

Celoten postopek vodi upravna enota, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pa v primeru izpolnjenih zakonsko določenih pogojev izda soglasje. V primeru neizpolnjevanja pogojev se soglasje ne izda, vloga za enotno dovoljenje pa se zavrne.

Prvo enotno dovoljenje se tujcu lahko izda za obdobje največ enega leta. Tujec lahko po enoletnem neprekinjenem zakonitem bivanju v RS vloži vlogo za podaljšanje enotnega dovoljenja oz. se samozaposli.

Cel postopek lahko v vašem imenu izpeljemo mi, vključno s pripravo potrebne dokumentacije.

 

Državljani držav EU se za pridobitev dovoljenja za prebivanje odločajo zaradi:

– zaposlitve ali dela;

– samozaposlitve;

– izvajanje storitev;

– študija ali drugih oblik izobraževanja;

– združitve družine in

– drugih razlogov.

V zgornjih primerih mora tujec na upravno enoto, na območju na katerem prebiva, vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Upravna enota državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.

Dovoljenje za prebivanje se tujcu izda za obdobje najmanj petih let.

MODRA KARTA EU

Modra Karta se izda tujcu, ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji zaradi visokokvalificirane izobrazbe. Zaradi tega ni potrebno še dodatno pridobiti dovoljenja za delo in prebivanje.

Tujec mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev modre karte:

– veljavna potna listina

– zdravstveno zavarovanje

– soglasje ZRSZ k izdaji modre karte

Med delavcem in delodajalcem mora biti podpisana pogodba o zaposlitvi, kjer je zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji. Tujec lahko na ta način takoj uveljavlja pravico do združitve družine.

Modra Karta se izdaja za čas dveh let, po izteku obdobja lahko tujec zaprosi za podaljšanje. Področje podrobneje urejata Zakon o tujcih (ZTuj-2) in Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1).

DOVOLJENJE ZA DELO IN PREBIVANJE- BIH

S 1. marcem 2013 je med Slovenijo in Bosno in Hercegovino začel veljati Sporazum o zaposlovanju, v katerem so določeni pogoji in postopek izdaje delovnih dovoljenj. Dovoljenje izda Zavod za zaposlovanje, ki se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje, ki ga izda upravna enota. Državljani BIH se lahko zaposlijo, v primeru:

– prijava na zavodu za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini kot brezposelna oseba,

– za ponujeno delovno mesto ni ustreznih slovenskih kandidatov,

– izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev za zaposlitev tujca.

Postopek teče v dveh delih:

– soglasje ZRSZ

– vloga na upravno enoto

Pogodba o zaposlitvi se mora skleniti za obdobje najmanj enega leta. Pred iztekom delovnega dovoljenja lahko tujec lahko vloži vlogo za podaljšanje. V primeru izpolnjevanja pogojev se dovoljenje lahko podaljša za obdobje treh let. V kolikor tujec dovoljenja ne želi podaljšati se mora vrniti v BIH.

S 1. julijem 2015 je Slovenija podaljšala prehodno obdobje, v katerem hrvaški državljani še nimajo prostega dostopa do trga dela v Sloveniji. Tako se bodo do 30.6.2018 hrvaški državljani zaposlovali po drugačni pravilih kot ostali državljani EU, EGP in Švicarske konfederacije.

Postopek teče v dveh delih:

– soglasje ZRSZ

– vloga na upravno enoto

Dovoljenje za zaposlitev se izda za obdobje enega leta. Po preteku se lahko dovoljenje podaljša, za kar pa morajo biti izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.

Dovoljenje za zaposlitev se lahko razveljavi, v primeru da:

– oseba v Sloveniji ni vključena v obvezna socialna zavarovanja,

– je bila delodajalcu ali hrvaškemu državljanu pravnomočno izrečena globa zaradi zaposlovanja na črno ali glede prostega gibanja državljanov Hrvaške in družinskih članov.

Hrvaški državljani imajo prost dostop do slovenskega trga dela v primeru, da v Sloveniji neprekinjeno zakonito prebivajo najmanj dve let

DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE

Tujec lahko na podlagi dovoljenja za stalno oz. začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za svoje družinske člane pridobi dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo lahko tujec vloži na slovenskem konzularnem ali diplomatskem predstavništvu v tujini ali na upravni enoti, na območju prebivanja.

Za družinskega člana se šteje:

– zakonec ali registriran partner,

– mladoletna oseba (do 18. leta starosti) – otrok tujca,

– mladoletna oseba zakonca ali registriranega partnerja,

starš in polnoletni neporočeni otrok tujca

Poleg osnovnih pogojev mora tujec dokazovati tudi obstoj sorodstvenega razmerja.

Dovoljenje za združitev družine se izda za obdobje največ enega leta, podaljšuje pa za obdobje največ dveh let.

DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA

Tujcu se lahko za čas študija, specializacije, izobraževanja, drugih usposabljanj in izpopolnjevanj v Republiki Sloveniji, izda dovoljenje za začasno prebivanje za obdobje enega leta. V primeru daljšega šolanja oz. izobraževanja se dovoljenje podaljšuje vsako leto. Vloge za izdajo začasnega prebivanja zaradi študija se obravnavajo prednostno. Tujec se lahko v času šolanja tudi zaposli v okviru zakonov, ki urejajo delo študentov.